കാരുണ്യത്തിന്റെ പുൽക്കൂട്

  •   01 Dec, 2018

കാരുണ്യത്തിന്റെ പുൽക്കൂട് ക്രിസ്തുമസിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ജലപ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വീടില്ലാത്തവർക്കും വീട് നഷ്ടപെട്ടവർക്കും ഭവനം പണിതുകൊടുക്കുന്ന, തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ ഇടവകകളിലെ ''കാരുണ്യത്തിന്റെ പുൽക്കൂടുകളിലേക്ക്'' ഒരു സ്നേഹ യാത്ര....

Designed & Develped By tbi@jec, Jyothi Engineering College