നോമ്പുകാലചിന്തകൾ 05 (അഞ്ചാം ദിവസം)

  •   15 Feb, 2018

നോമ്പുകാലചിന്തകൾ 05 (അഞ്ചാം ദിവസം) by Mar Andrews Thazhath എല്ലാ നോമ്പുകാലചിന്തകളും (2018) ഒരുമിച്ചു യൂട്യൂബ് പ്ലേയ്‌ലിസ്റിൽ കാണാം - VISIT: https://goo.gl/knEny8 Watch it in youtube: https://youtu.be/wHHf3aG1PDY Watch it in website: http://www.trichurarchdiocese.org/ ഈ സന്ദേശങ്ങള്‍ whatsappനമ്പറില്‍ ലഭിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് (whatsapp no +9181297 70698, +919497805085, +919495864589) ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Designed & Develped By tbi@jec, Jyothi Engineering College